Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Spolky a organizace > Základní škola a mateřská škola Albrechtice n.O. > Škola - původní > Kontakty a informace o škole

škola - znak

Základní škola a mateřská škola Albrechtice nad Orlicí

RED - IZO 650  031 253

 • IČO 750 17 105
 • adresa školy - 1. Máje 48, 517 22 Albrechtice nad Orlicí
 • jméno ředitele - Mgr. Světluše Kratěnová
 • kontakty:
 •    - email: zs.ace@o2active.cz
 •    - telefon: ZŠ 494 371 694, ŠV a ŠD 494 372 564
 • zřizovatel:
  • název zřizovatele – Obec Albrechtice nad Orlicí
  • adresa - Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí
  • kontakty
  •     - email  albrechtice@nadorlici.cz
  •     - web  www.albrechtice-nad-orlici.cz
  •     -  telefon 494 371 033, 494 371 425
  • Ve škole se učí podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – ŠKOLDA

Charakteristika školy

Naše škola je venkovskou málotřídní školou. Je integrovaným zařízením – jejími součástmi jsou základní škola, mateřská škola, školní družina  a školní výdejna. Základní škola poskytuje základní vzdělání v prostředí připomínajícím velkou rodinu, ve které spolu její členové překonávají problémy a starosti, ale i prožívají radosti a úspěchy. Jako rodina si zároveň připomínáme i naše kořeny, dodržujeme tradice našeho národa.

Směřujeme  k naplnění kompetencí stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kompetence představují soubory znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v učení i v životě a umožňují žákům efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích.

Areál školy, materiální vybavení

Celý školní areál tvoří školní dvůr se dvěma  budovami a školním hřištěm . Budova základní školy byla slavnostně otevřena už v roce 1880. Postupně prošla několika přestavbami až do dnešní podoby.

Je v ní 5 prostorných učeben, z nichž je jedna v současné době využívána jako třída MŠ, čtyři jako třídy ZŠ. Jedna je vybavena  počítači, další počítač je dole v bezbariérové učebně. Je zajištěn stálý přístup k internetu. Dvě třídy jsou v současné době vybaveny interaktivní tabulí, do další bude interaktivní tabule nainstalována během ledna.  Ve třídách a hale jsou odpočinkové a hrací kouty. Všechny třídy jsou vybaveny výškově nastavitelným nábytkem. Ve škole jsou dvě prostorné haly, hala v přízemí slouží ke společným zahájením školního roku, výstavám apod. Hala v 1. poschodí je vybavena tak, aby v ní žáci mohli trávit přestávky a abychom se v ní mohli všichni setkávat při různých příležitostech. Škola má k dispozici i učebnu  vybavenou základním TV nářadím. Škola má zrekonstruované hygienické zařízení. Přízemí školy je bezbariérové.

Školní družina  se nachází ve druhé budově společně  se školní  výdejnou a druhou třídou MŠ.

Pro rekreaci o velkých přestávkách, ale i pro odpolední volný čas dětí slouží nově vybudované dětské hřiště.

K pěstování rostlin je  využíván školní pozemek.

Pedagogičtí pracovníci

V základní  škole pracují zpravidla 4 učitelky a 1 vychovatelka školní družiny. Je dbáno na to, aby pedagogičtí pracovníci splňovali kvalifikační předpoklady, všichni se pravidelně účastní různých forem dalšího vzdělávání. Pokud je to potřeba, pracuje na škole asistent pedagoga. Většina vyučujících ovládá AJ. Jeden pedagog má na starost prevenci sociálně patologických jevů, další se věnuje ekologické výchově.

Pedagogové školy se scházejí na pravidelných týdenních poradách, pedagogických radách, spolupracují na školních akcích a projektech, žáky vedou k samostatnosti, k demokracii a zodpovědnosti, k otevřené komunikaci.

Žáci školy, spolupráce školy s rodiči,  veřejností, partnery a jinými institucemi

Školu navštěvuje kolem 50 dětí. Jedná se převážně o děti  z Albrechtic n. O., naši školu však navštěvují i děti z okolních obcí. Máme dobré zkušenosti s integrací žáků se SVPU, ale i s dětmi s postižením, kde je nutná pomoc asistenta. Spolupracujeme s PPP Rychnov nad Kněžnou, SPC Náchod a SPC Hradec Králové.

Zákonní zástupci dětí se mohou kdykoli domluvit na individuální konzultaci o prospěchu a chování žáků. Přednost dáváme právě individuálním konzultacím – od 3. ročníku vyzýváme k přítomnosti na konzultacích i žáka samotného. Velký prostor dáváme sebehodnocení žáků, žáky vedeme k tomu, aby se podíleli na stanovování pravidel školy.  O činnosti školy se rodiče a veřejnost mohou informovat

i prostřednictvím místního zpravodaje, kde má škola vyhrazenu svoji část.

Zákonní zástupci žáků i veřejnost se mohou účastnit řady našich akcí – Masopustu, vynášení Zimy, dílny ke Dni matek, Dne dětí, každoročního vánočního pořadu nebo dalších projektů.

Za velice důležitou považujeme i spolupráci s různými organizacemi v místě i okolí (místními knihovnami Albrechtice nad Orlicí i Týniště nad Orlicí, místními hasiči, Dětským domovem Potštejn, DDM Sluníčko) a  se spádovou školou v Týništi n. O.

Dětem se snažíme nabízet kroužky – zpravidla sborový zpěv, anglický jazyk pro nejmenší,  dramatický, umožňujeme činnost dalších kroužků podle zájmu.

Organizace školy

Jsme málotřídní školou, máme spojené ročníky, ale snažíme se v maximální míře dělit , zejména na ČJ a AJ. Učivo přírodovědy a vlastivědy je rozvrženo tak, aby se žáci 4. a 5. ročníku v jednom  roce učili stejné učivo.

Škola je otevřena od 7,40 hodin, o děti se však postaráme od 6,15 hodin. Odpolední družina je do 15,15 hodin.

Ve škole je zajištěn pitný režim i distribuce dotovaného školního mléka. Oběd je dětem podáván ve školní výdejně, děti si mohou vybrat ze dvou obědů.