image

Horní menu

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  pondělí 8.00 – 12.00 hod. 13.00 - 17.00 hod.
  úterý 8.00 – 12.00 hod.  
  středa 8.00 – 12.00 hod. 13.00 - 17.00 hod.
  čtvrtek 8.00 – 12.00 hod.  
 2. Telefonické podání: pevná linka +420 494 371 425
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu albrechtice@nadorlici.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Albrechtice nad Orlicí, Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

pondělí 8.00 – 12.00 hod. 13.00 - 17.00 hod.
úterý 8.00 – 12.00 hod.  
středa 8.00 – 12.00 hod. 13.00 - 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 12.00 hod.  

Telefonické podání: pevná linka +420 494 371 425
Poštou na adresu Obecní úřad Albrechtice nad Orlicí, Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí
Elektronicky na e-mail: albrechtice@nadorlici.cz (v žádosti nemusí být připojen elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: p9mby46
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad Albrechtice nad Orlicí, Na Výsluní 275 517 22 Albrechtice nad Orlicí
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka

Sazba

úhrada za jednoduchý úkon

30,00 Kč

fotokopie existujícího dokumentu (formát A4)

dle platného ceníku Ceník

výtisk z tiskárny počítače (formát A4)

 

úhrada za nosič dat

15,00 Kč

poštovné

dle skutečně vynaložených nákladů

ostatní náklady

dle skutečně vynaložených nákladů

Formuláře

Výroční zprávy o poskytování informací a poskytnuté informace.

Výroční zpráva za rok 2022. Podle § 18 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

podáno 9 žádostí o poskytnutí informací,

vydána 4 sdělení o odložení podle § 14, odst. 5, písm. c),

vydáno 0 rozhodnutí o zamítnutí žádosti,

podáno 0 odvolání proti rozhodnutí,

nebylo vedeno žádné soudní řízení o právech a povinnostech podle tohoto zákona,

nebyla poskytnuta žádná výhradní licence,

podána 1 stížnost podle § 16a.

 

Informace poskytnuté v roce 2022:

30.11.2022 2022OUAlb1497 Rozpis položek v RO č. 4/2022Příloha_Cenová nabídka_webové stránkyPříloha_doklady
30.11.2022 2022OUAlb1495 Mzdové náklady OÚ 2020 - 2022
13.07.2022 2022OUAlb0883 Milostivé léto
26.01.2022 2022OUAlb0110 Rekonstrukce VO v ulici Pardubická
6.01.2022 2022OUAlb0027 Dodavatelé energií obci v říjnu 2021.

 

Výroční zpráva za rok 2021. Podle § 18 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

podány 4 žádosti o poskytnutí informace,

vydáno 0 rozhodnutí o zamítnutí žádosti,

podáno 0 odvolání proti rozhodnutí,

nebylo vedeno žádné soudní řízení o právech a povinnostech podle tohoto zákona,

nebyla poskytnuta žádná výhradní licence,

podáno 0 stížností podle § 16a.

 

Informace poskytnuté v roce 2021:

24.8.2021 2021OUAlb0963 Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace
27.5.2021 2021OUAlb623 Objasnění obsahu Strategického plánu rozvoje obce v části 4.2 Doprava
6.5.2021 2021OUAlb0595 Plánované stavební akce obce.
4.5.2021 2021OUAlb0540 Stavba kanalizace - provoz na silnici, bezpečnost občanů.

 

Výroční zpráva za rok 2020. Podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

podáno 0 žádostí o poskytnutí informace,

vydáno 0 rozhodnutí o zamítnutí žádosti,

podáno 0 odvolání proti rozhodnutí,

nebylo vedeno žádné soudní řízení o právech a povinnostech podle tohoto zákona,

nebyla poskytnuta žádná výhradní licence,

podáno 0 stížností podle § 16a.

 

Výroční zpráva za rok 2019. Podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

podána 1 žádost o poskytnutí informace,

vydáno 0 rozhodnutí o zamítnutí žádosti,

podáno 0 odvolání proti rozhodnutí,

nebylo vedeno žádné soudní řízení o právech a povinnostech podle tohoto zákona,

nebyla poskytnuta žádná výhradní licence,

podáno 0 stížností podle § 16a.

 

Informace poskytnuté v roce 2019:

20.8.2019 2019OUAlb1068 Domistav.

 

Výroční zpráva za rok 2018. Podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

podány 3 žádosti o poskytnutí informace,

vydáno 0 rozhodnutí o zamítnutí žádosti,

podáno 0 odvolání proti rozhodnutí,

nebylo vedeno žádné soudní řízení o právech a povinnostech podle tohoto zákona,

nebyla poskytnuta žádná výhradní licence,

podáno 0 stížností podle § 16a.

 

Informace poskytnuté v roce 2018:

22.11.2018 Kastrační program koček.
27.3.2018 Právnické osoby dlužící obci.
26.3.2018 Svoz komunálních odpadů, zadluženost obce, žádosti o dotace za funkční období.

 

Výroční zpráva za rok 2017. Podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

podáno 5 žádostí o poskytnutí informace,

vydáno 0 rozhodnutí o zamítnutí žádosti,

podáno 0 odvolání proti rozhodnutí,

nebylo vedeno žádné soudní řízení o právech a povinnostech podle tohoto zákona,

nebyla poskytnuta žádná výhradní licence,

podáno 0 stížností podle § 16a.

 

Informace poskytnuté v roce 2017:

21.8.2017 Problémy se škodlivými ptáky.
14.8.2017 Kulturní akce Letní kino.
10.7.2017 Stanovisko k případné spolupráci v oblasti likvidace odpadů z obalů.
13.6.2017 Žádost o poskytnutí informací o soustavě veřejného osvětlení. Vzhledem k rozsahu požadovaných informací byla žadateli oznámena výše nákladů za poskytnutí informací. Žadatel náklady neuhradil.
22.3.2017 Realizace třídění a nakládání s odpady v obci.

 

Výroční zpráva za rok 2016. Podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

podána 1 žádost o poskytnutí informace,

vydáno 0 rozhodnutí o zamítnutí žádosti,

podáno 0 odvolání proti rozhodnutí,

nebylo vedeno žádné soudní řízení o právech a povinnostech podle tohoto zákona,

nebyla poskytnuta žádná výhradní licence,

podáno 0 stížností podle § 16a.

 

Výroční zpráva za rok 2015. Podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

podána 1 žádost o poskytnutí informace,

vydáno 0 rozhodnutí o zamítnutí žádosti,

podáno 0 odvolání proti rozhodnutí,

nebylo vedeno žádné soudní řízení o právech a povinnostech podle tohoto zákona,

nebyla poskytnuta žádná výhradní licence,

podáno 0 stížností podle § 16a.

 

Výroční zpráva za rok 2014. Podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

podáno 0 žádostí o poskytnutí informace,

vydáno 0 rozhodnutí o zamítnutí žádosti,

podáno 0 odvolání proti rozhodnutí,

nebylo vedeno žádné soudní řízení o právech a povinnostech podle tohoto zákona,

nebyla poskytnuta žádná výhradní licence,

podáno 0 stížností podle § 16a.

 

Výroční zpráva za rok 2013. Podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

podány 2 žádosti o poskytnutí informace,

vydáno 0 rozhodnutí o zamítnutí žádosti,

podáno 0 odvolání proti rozhodnutí,

nebylo vedeno žádné soudní řízení o právech a povinnostech podle tohoto zákona,

nebyla poskytnuta žádná výhradní licence,

podáno 0 stížností podle § 16a.

 

Výroční zpráva za rok 2012. Podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

podáno 0 žádostí o poskytnutí informace,

vydáno 0 rozhodnutí o zamítnutí žádosti,

podáno 0 odvolání proti rozhodnutí,

nebylo vedeno žádné soudní řízení o právech a povinnostech podle tohoto zákona,

nebyla poskytnuta žádná výhradní licence,

podáno 0 stížností podle § 16a.

 

Výroční zpráva za rok 2011. Podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

podáno 0 žádostí o poskytnutí informace,

vydáno 0 rozhodnutí o zamítnutí žádosti,

podáno 0 odvolání proti rozhodnutí,

nebylo vedeno žádné soudní řízení o právech a povinnostech podle tohoto zákona,

nebyla poskytnuta žádná výhradní licence,

podáno 0 stížností podle § 16a.

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Kamenictví Kůrka s.r.o. nabízí své služby.
28
Pozvánka na besedu Krajinou příběhů
Kamenictví Kůrka s.r.o. nabízí své služby.
Otevření obchodu se smíšeným zbožím
29
Kamenictví Kůrka s.r.o. nabízí své služby.
30
Kamenictví Kůrka s.r.o. nabízí své služby.
1
Kamenictví Kůrka s.r.o. nabízí své služby.
Odstávka elektrické energie 1. 12. 2023
2 3
Adventní jarmark s mikulášskou nadílkou
4 5 6
Lesní klub Kamínek zve na pohádkové představení.
7 8 9 10
11 12
Pozvánka na zdravotní přednášku
13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Upozornění na změnu otevírací doby pošty

Kalendář starosty

P Ú S Č P S N
27 28 29
Konference Svaz měst a obcí
30
Konference Svaz měst a obcí
1
Konference Svaz měst a obcí
2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12
18:00 Zasedání zastupitelstva obce
13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31